top of page

กิจกรรมของคลินิกฯ

 

บรรยายธรรมะทุกเดือน

คลินิกฯจัดห้องประชุม ที่ชั้นสองของสาขาปากน้ำสอง ไว้เป็นห้องบรรยายธรรมะ ขนาดบรรจุได้ประมาณแปดสิบที่นั่ง โดยมีการเชิญพระวิทยากรหรือ วิทยากรทางธรรมะ มาบรรยายธรรมแก่สาธุชน ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยครั้งแรกได้เริ่มเมื่อเดือน สิงหาคม 2557 เดือนละหนึ่งครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทางfacebook ของเรา 

ตารางจัดบรรยายธรรม ห้องพุทธปัญญา ชั้นสอง คลินิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ

 

ส.ค. 2557     อ.สุภีร์  ทุมทอง

ก.ย. 2557     พระมหา บวรวิทย์ รตนโชโต

ต.ค. 2557     พระประสงค์ ปริปุณณโณ

พ.ย. 2557     พระมหา บวรวิทย์ รตนโชโต

ธ.ค.  2557    พระกฤช  นิมมโล

ม.ค.  2557    พระภาสกร ภาวิไล

ก.พ.  2557    พระประสงค์ ปริปุณณโณ

มี.ค.  2557    พระกฤช  นิมมโล

โรงทานวัดอโศการาม

    วัดอโศการาม เป็นวัดใหญ่ที่คนสมุทรปราการและทั่วประเทศ ให้ความศรัทธามาก ทางวัดจัดให้มีการบวชชีพรามหณ์ประมาณปีละ 8ครั้ง ครั้งละสามวันสองคืน   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบวชครั้งละประมาณ1000ท่าน 

ทางคลินิกฯ ได้จัดทำอาหารเพื่อบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมบวช ปีละหลายครั้งตามที่โอกาสอำนวย

 

 

ทำฟันฟรี วันพ่อ

   วันที่ 5  ธันวาคม เป็นวันเปิดทำการคลินิกฯ และเนื่องในวันเฉลิมฯ และวันพ่อ ทางคลินิกฯจัดให้บรการทำฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไปฟรี (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ในปี2557นี้ มีประชาชนมารับบริการทำฟันฟรี 104ท่าน

 

 

bottom of page