top of page

Our

Clinic 

ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ ทั้งสี่สาขาใน อ.เมือง สมุทรปราการ เป็นคลินิกด้านการจัดฟัน โดยมีทันตแพทย์จัดฟัน 13 ท่าน และทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ อีกกว่ายี่สิบท่าน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นคลินิกฯอันดับหนึ่งในย่าน สมุทรปราการและกทม. ฝั่งตะวันออก

Our
Staffs

พนักงานของทางคลินิกฯทุกท่านได้รับการฝึกอบรม ทั้งทางด้านวิชาการ การทำงานปราศจากเชื้อ และมนุษย์สัมพันธ์

ปัจจุบันทางคลินิกฯมีเจ้าหน้าที่กว่าสามสิบท่าน โดยมีความสามารถในด้านต่างๆกัน และส่วนใหญ๋ทำงานมานานไม่น้อยกว่าห้าปี อย่างไรก็จามคลินิกฯยังไมคงพัฒนาด้านการบริการฯผู้ป่วยอยู่เสมอ

Our
Mission 

   เราเป็นคลินิกฯที่ทำการรักษาตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณทันตแพทย์ โดยถือประโยชน์ด้านสุขภาพที่คนไข้จะได้รับเป็นสำคัญ ผู้ป่วยจึงมั่นใจในการรักษาของทางคลินิกฯได้ และเพื่อจะไม่ให้ผู้ป่วยลังเลใจเรื่องค่ารักษาโดยจะมีการแจ้งค่ารักษาก่อนทำการรักษาทุกครั้ง ซึ่งผู้ป่วยมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับการรักษาได้

Our Dentists  

ทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่ร่วมงานกับเรา ได้รับการคัดสรรทั้งทางด้านวิชาการ มนุษยสัมพันธ์และ จรรยาบรรณแพทย์อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความมั่นใจในการรักษาทางด้านจัดฟันและทำฟันในสาขาต่างๆ ปัจจุบันยังมีการพัฒนาด้านวิชาการอยู่เสมอ

bottom of page